Obchodné podmienky

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Brilliant agency s.r.o.    
Tento informačný list má za úlohu Vám poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickej osoby, ak ste ako návštevník webovej stránky www.brilliantagency.sk alebo www.mojasvadba.sk alebo profilu na facebook-u prejavili záujem o služby spoločnosti - prevádzkovateľa Brilliant Agency s.r.o., so sídlom č. 438, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 51 121 832, zastúpeného konateľkou p. Zdenkou Krchňákovou, tel.: +421 917 866 553 (ďalej len “Spoločnosť”). Ak nadviažete komunikáciu so Spoločnosťou ako návštevník webovej stránky www.mojasvadba.sk a/lebo www.brilliantagency.sk cez websupport: zadaním vašej emailovej adresy a dopytu na službu alebo zaslaním priameho emailu na vyzdoba@brilliantagency.sk, prípadne zaslaním správy cez sociálnu sieť facebook alebo akýmkoľvek iným spôsobom, Spoločnosť bude spracúvať len relevantné bežné osobné údaje, ktoré sami poskytnete Spoločnosti. Údaje poskytnuté zákazníkmi: Spoločnosť spracúva osobné údaje o zákazníkoch. Primárne sú spracúvane osobné údaje, ktoré Spoločnosti sami poskytnete, pri zadaní dopytu/objednávky prostredníctvom emailu. Tieto údaje zahŕňajú najmä emailovú adresu, a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, titul, telefónne číslo. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, ako adresa Vášho trvalého pobytu, termín Vašej svadby, miesto svadby, počet hostí a predstava výzdoby. Ak pre kontaktovanie Spoločnosti využívate sociálnu sieť Facebook, umožníte Spoločnosti tiež prístup k Vášmu profilu, ktorý môže obsahovať aj Vami zverejnený údaj o dátume narodenia, údaj o o aktuálnom mieste pobytu. Súčasťou Vášho verejného profilu je Vaše meno, priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia. Tieto osobné údaje Spoločnosť spracúva na účel zodpovedaniu Vášho dopytu na službu a na plnenie zmluvy o poskytnutí služieb/prenájom inventáru, ktoré ste si u Spoločnosti objednali. Spracovanie údajov v tomto prípade znamená všetky činnosti od zaevidovania emailového dopytu/objednávky, jeho spracovanie vrátane vypracovania cenovej ponuky a zaslanie cenovej ponuky na Vašu emailovú adresu. Vaše osobné údaje Spoločnosť uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou a naplnenia predmetu zmluvy (po celú dobu vybavenia objednávky, dodania služieb, alebo prenajatého inventáru, vrátane zaplatenia za poskytnuté služby. Po ukončení spolupráce budú tieto údaje vymazané, pokiaľ neexistujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť Spoločnosti a daňové alebo archívne povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia zmluvnej spolupráce. V prípade uzatvorenia zmluvy, Vaše osobné údaje Spoločnosť spracuje tiež na účel vyhotovenia faktúry a na účel vedenia účtovníctva Spoločnosti. V prípade, ak by Spoločnosť evidovala neuhradenú pohľadávku z poskytnutej služby/požičaného inventáru, Spoločnosť spracuje relevantné osobné údaje na účel vymoženia pohľadávky. Vaše osobné údaje teda Spoločnosť spracúva bez potreby vyžiadania si Vášho súhlasu, pričom právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: plnenie zmluvy a opatrení pre uzatvorením zmluvy (vychádzajúc z Recitálu 44 Nariadenia GDPR). Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy, pričom ich poskytnutie je Vašou slobodnou voľbou/právom. V prípade, ak Vaše osobné údaje Spoločnosti neposkytnete, Spoločnosť nebude môcť s Vami uzatvoriť zmluvu a kvalitne Vám poskytnúť objednané služby/prenajať objednaný inventár. Spoločnosť automatizovane nespracúva osobné údaje a nevykonáva profilovanie Vašich osobných údajov. Spoločnosť Vaše osobné údaje neprenáša do tretej krajiny. Vaše osobné údaje sú v prvom rade spracúvané Spoločnosťou a jej pracovníkom. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Spoločnosťou. Vaše osobné údaje Spoločnosť len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu poskytne tretej osobe: a) osobe zmluvne poverenej na vedenie účtovníctva Spoločnosti, b) osobe zmluvne poverenej na právne vymáhanie neuhradenej pohľadávky, c) poskytovateľovi poštových služieb na zaslanie faktúry poštou (Slovenská pošta, a.s.), d) zmluvnému poskytovateľovi webhostingových služieb, ak má poskytovateľ prístup k osobným údajom (funkcia: mailchimp). Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR: V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Spoločnosť a požadovať: 1. na požiadanie môžete uplatniť právo požadovať od Spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom (Spoločnosť Vás bude informovať, či a aké osobné údaje o Vás sú spracúvané, o účele a povahe spracúvania, vrátane informácie o prípadných príjemcoch mimo Spoločnosti). Všeobecné informácie o činnostiach spracovania Vašich osobných údajov sú uvedené v týchto pravidlách. Ak sa domnievate, že Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, s v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu). V súlade s legislatívou, máte: 2. právo na prístup (čl. 15 GDPR), ktoré ste Spoločnosti poskytli, či už pri zadávaní dopytu na cenovú ponuku/alebo na službu alebo pri objednávke. Ak si toto právo uplatníte, Spoločnosť Vám potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto Vaše osobné údaje sprístupnené spolu s informáciou i spracúvaní. 3. právo na opravu (čl. 16 GDPR) tých osobných údajov, ktoré sú akokoľvek nepresné alebo neúplné alebo chybné. Sama Spoločnosť má primárny záujem na tom, aby spracúvala o Vás len správne a aktuálne osobné údaje. 4. právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), ktoré sa volá i ako tzv. právo na zabudnutie. Toto právo zahŕňa právo na obmedzenie spracúvania, ak už nie sú Vaše osobné údaje potrebné na uvedený účel, alebo ak už Spoločnosť nemá zákonnú povinnosť alebo dôvod ďalej spracúvať (najmä archivovať) Vaše osobné údaje, vrátane prípadov, ak by ste aj ďalej nesúhlasili s ďalším spracúvaním. V rámci splnenia tohto práva Spoločnosť Vaše osobné údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. 5. právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), viď. Právo v bode 4. 6. právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR), zahŕňa právo na prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od Spoločnosti inému subjektu, kedy Spoločnosť odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému subjektu, ktorého sami určíte. 7. právo na namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov, v prípade, ak by Vám Spoločnosť zasielala obchodné oznámenia alebo vyhodnocovala nákupné preferencie. Spoločnosť na základe uplatnenia tohto práva okamžite skončí spracúvanie osobných údajov na tento účel. 8. právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 01 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel.: +421 2 3231 32 20, email: statny.dozor@pdp.gov.sk. Spoločnosť dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Nakladanie s nimi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia GDPR. Ak máte otázky, pripomienky alebo ak si uplatňujete Vaše práva k ochrane osobných údajov, kontaktujte Spoločnosť, prosím na email: oou@brilliantagency.sk, alebo aj poštou na adresu: Brilliant agency s.r.o., sekcia OOU, č. 438, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou. Tieto pravidlá sú účinné od 25.05.2018

Zmluva o prenájme výzdoby a služieb s ňou spojených

    Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, vyplývajúcich zo záväzku prenajímateľa prenechať nájomcovi na dočasné užívanie výzdobu a doplnky (ďalej predmet nájmu) a zo záväzku nájomcu zaplatiť za zapožičaný predmet nájmu prenajímateľovi dohodnutú odplatu (ďalej nájomné).

 

 

                                                                                         

  Článok II.

    Nájomné jeho splatnosť a storno poplatky

 

2.1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné je určené podľa cenníka prenajímateľa a je stanovené za prenájom výzdoby.

 

2.2. Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi rezervačný poplatok vo výške 30%, z celkovej sumy prenájmu vopred na účet a následne týždeň pred svadbou  50%  a zvyšný doplatok 20% je povinný uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní po svadbe. Množstvo objednaných vecí pri objednávke je záväzné a po zaplatení sa z nich nedá uberať. Alebo po dohode s prenajímateľom. V prípade ak predmet nájmu nie je včas uhradený, zmluva je neplatná.

 

2.3. Nájomca má právo stornovať objednávku výzdoby bez udania dôvodu kedykoľvek pred termínom konania svadby a to písomne na email. V prípade stornovania záväznej objednávky prepadá celá zaplatená suma v prospech agentúry.

 

                                                                                       

  Článok III.

  Práva a povinnosti zmluvných strán

 

3.1. Prenajímateľ sa zaväzuje osobne odovzdať predmet nájmu po dohode s nájomcom v stave spôsobenom na bežné použitie, čistý a nepoškodený. Nájomca sa zaväzuje odviesť predmet nájmu hneď po svadbe alebo po dohode s prenajímateľom.

 

3.2. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu a nakladať s ním tak, aby nedošlo k jeho nadmernému poškodeniu, znečisteniu, odcudzeniu alebo akémukoľvek inému znehodnoteniu.

 

3.3. Nájomca nie je oprávnený zapožičať predmet nájmu, čistiť, upravovať ani prípadné poškodenie akýmkoľvek spôsobom opravovať.

 

3.4. V prípade poškodenia, nadmerného znečistenia, straty je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady súvisiace s ich čistením alebo opravou, kúpou. V prípade, takého znečistenia, poškodenia, straty alebo úpravy predmetu nájmu, ktoré nie je možné odstrániť, alebo pre ktoré je tento ďalej nepoužiteľný, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náhradu škody 100% z bežnej predajnej ceny predmetu nájmu.

 

 

                                                                                           

Článok IV.

Doba nájmu a sankcie

 

4.1. Predmet nájmu sa za požičiava na dobu konania svadby.

 

4.2. Za oneskorené vrátenie zapožičaného predmetu nájmu je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu popri nájomnom aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% ceny nájmu a to za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty, nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody a prenajímateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute žiadať od nájomcu aj náhradu škody.

 

4.3. V prípade ak nájomca chce previazať predmet nájmu skôr a tým dôjde k prekročeniu 2-dňovej doby nájmu, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu okrem ceny nájmu aj príplatok vo výške 10% ceny nájmu za každý deň navyše.

 

 

 

                                                                                           

Článok V.

  Záverečné ustanovenia

 

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom uhradenia rezervačného poplatku na účet spoločnosti Brilliant Agency s.r.o.

 

5.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodnej vôle, bez nátlaku.